12. Obchodní systém: Stop-Loss

Poté, co jste v rámci budování obchodního systému několik dní strávili hledáním takových filtrů pro vstup, které vám zajistí zvýšení úspěšnosti jednotlivých obchodů, je na čase postoupit dále a to zefektivnit umístění Stop-Lossu.

Jak bylo řečeno, během budování obchodní strategie musíme mít stále pod dohledem money-management, resp. hlavní dva pilíře, čímž je procentuální úspěšnost a poměr risku ku potenciálu zisku, čili RRR. Práce na zefektivnění vstupů má za cíl zvýšit procentuální úspěšnost systému, oproti tomu práce na volbě vhodnějšího SL a zároveň výstup slouží k tomu, abychom vylepšili poměr RRR.

 

Základní Stop-Loss

Základní Stop-Loss je SL, který zadáváme automaticky se vstupem do obchodu. Při stanovování pravidel pro jeho umístění se snažíme především o to, ať je umístěn na co nejnižší úrovni, ale zároveň ať má trh dostatečný prostor proto, aby mohl skrze dočasné pohyby proti směru trendu pokračovat námi určeným směrem. Jinými slovy nesmíme trh příliš „škrtit“.

Někteří obchodníci pro umístění základního SL využívají MAE analýzu, kterou jsme si popsali v jednom z úvodních článků. I to je jeden ze způsobů, jak si určit hodnotu pro základní Stop-Loss. Tato hodnota je však pouze číslo, vypočtené jako ideální na základě minulé statistiky. Číslo zůstává stejné, trhy se mění, z toho důvodu bych vám doporučoval, ať namísto statistiky MAE využíváte raději umístění základního Stop-Lossu do logických míst, kde bereme maximální ohled na aktuální situaci na trhu.

Základní SL musíme umisťovat do logických míst a zároveň by měl odpovídat maximálně 2% našeho obchodního účtu.

Již jsem se zmínil, že nejvhodnějším místem pro umístění SL je oblast na grafu těsně za oblastí nastoleného trendu.

Na obrázku vidíme pattern RR, jehož vstupní bod se utvořil na okraji TL, která nám určuje aktuální trend. Zde by bylo zcela vhodné umístit základní SL na hodnotu TL nebo těsně za ní, jelikož pokud by byla TL překonána, značilo by to předpoklad otočení trendu a my bychom v daném obchodně již neměli co pohledávat. SL posazený těsně za hranici aktuálního trendu (za TL určující trend) je tím nejvhodnějším místem, kam SL umístit.

Obchodní situace, kdy se pattern utvoří na okraji aktuálního trendu nám nabízejí pravděpodobnost vysokého RRR na obchod. Existuji proto obchodní, jež do obchodů vstupují pouze v případě, když se pattern utvoří na samotném okraji trendu a SL umístí těsně za tuto oblast.

Předpokládám, že když se podíváte na svou statistiku obchodů z hrubého backtestu, nepříliš často se vám stane, že se pattern objeví na hranici daného trendu. V tom případě je lépe volit jiné, avšak stále logické způsoby umístění základního Stop-Lossu.

Při umisťování základního SL bychom měli vycházet ze základního předpoklad Price Action a to z toho, že v případě UP trendu utváří trh stále vyšší high a vyšší low, kdežto u DOWN trendu je tomu naopak. Právě na základě tohoto faktu je rozumné umisťovat základní SL těsně za hranice vrcholů (např. u DT/DB tick nad ramena, u trendového 1-2-3 tick nad pravé rameno). Na ukázkách zobrazující jednotlivé cenové patterny jste vždy měli možnost vidět způsob umístěni SL. Zde jsem volil dle mého názoru nejvhodnější místa pro základní SL.

Během stanovování pravidel pro základní SL můžete využít tyto možnosti jeho umístění nebo na základě pozorování patternu vysledovat jiné, efektivnější místo pro základní SL. Nezapomínejte však na to, že SL musí být umístěn vždy v logické oblasti a zároveň musí být v souladu s pravidly Money-Managementu.

 

TSL

Obchodní systémy některých obchodníků počítají pouze s dvěma možnými způsoby jak může obchod dopadnout. Tito obchodníci zároveň se vstupem do trhu umístí základní SL a PT. Obchod tedy dopadne buď tak či tak.

Můžete si například postavit obchodní systém, který bude počítat jak s PT, tak se základním SL, který však budete dle aktuální situace posouvat. Všeobecně se doporučuje v případě ziskových obchodů výstup buďto na PT nebo TSL, já se však domnívám, že využívání TSL a současně PT není vůbec špatnou volbou. Především ti obchodníci, jež spekulují na vzdálenější PT musí brát v potaz pravidlo, že čím je PT více vzdálen, tím je nižší pravděpodobnost zakončení obchodu se ziskem. Právě z toho důvodu není příliš efektivní postavit obchodní systém pouze na dvou možnostech výstupu (základní SL a PT).

Během minulých dní jste si vytvářeli určité vstupní filtry, které vám následně zajistily vyfiltrování určitého počtu ztrátových obchodů. Nyní se podívejte na obchody, které vám zůstaly. Předpokládám, že jich budete mít 80-130. Chtěl bych, abyste se zaměřili na to, kolikrát se vám stalo, že trh šel vámi předpokládaným směrem, dorazil minimálně do poloviny vzdálenosti mezi vstupem a PT a následně se otočil, zamířil si to k vašemu SL, kterého následně dosáhl. Případně kolikrát se cena otočila kousek před samotným PT. Myslím si, že minimálně u třetiny obchodů se vám právě toto přihodilo. Díky posouvanému Stop-lossu zajistíme, aby některé obchody neskončily ztrátou o velikosti základního SL, ale ztrátou o mnoho nižší, případně aby byly zakončené ziskem.

Někteří obchodníci s TSL souhlasí, jiní jsou toho názoru, že díky TSL trh zbytečně „škrtíme“ a nedáváme mu prostor „dýchat“. Jistým způsobem mají tito obchodníci pravdu. Pokud se rozhodnete, že v případě cenového pohybu vámi předpokládaným směrem budete posouvat i váš Stop-Loss, musíte to dělat rozumně. Nemůžete posouvat SL okamžitě, když se cena pohne vašim směrem o pár ticků. S takovýmto přístupem byste obchodní systém nevylepšili, ale naopak zhoršili, jelikož tímto nerozumným posunem SL nedáte trhu prostor proto, aby šel vámi předpokládaným směrem a spousty obchodů, které by jinak skončily v zisku, by skončily na SL.

Pokud se rozhodnete zakomponovat do svého systému TSL, doporučuji vám dvě základní možnosti a to posun po swinzích a posun po TL. U obou těchto způsobů posunujeme SL logicky, kdy daný trh neomezujeme v pohybu daným směrem.

Obrázek níže nám zachycuje RR opět zobrazené přes Range Bars. Vidíme vstup na hodnotě 2044,50, SL tick pod vstupní svící (2043,25) a PT znázorněný modrou linkou v horní části obrázku, což je high minulého dne. Vidíme, že SL má hodnotu 1,25 bodu (25$) a PT 12,25 bodů (245$). Poměr RRR je sice nádherný, ale jak jsem se zmínil, vzdálený PT má tu nevýhodu, že se nezřídka trh otočí proti nám a nejenže nedosáhne na PT, ale zasáhne náš SL. Z ukázky je patrné, že trh téměř k PT dorazil, avšak 2 ticky před PT se otočil a zamířil si to opačným směrem a my bychom pak čelili ztrátě 20$. Této situaci můžeme zabránit pomocí TSL.

 

TSL po swinzích

Nyní opět vstoupíme, umístíme SL a PT, stejně tak jako v první ukázce. Cena stoupá námi předpokládaným směrem a my vždy, když trh vytvoří své nové high, posuneme SL na úroveň high minulého. Ovšem pouze v případě, když jsou high od sebe dostatečně vzdálená. Pamatujte na to, že je třeba dávat trhu dostatečný prostor. Můžete si například dát pravidlo takto posouvat, pokud je vzdálenost od vrcholů určitý počet ticků. Všimněte si, že když se po vstupu vytvořilo nové high (modrá elipsa), SL jsme posunuli na úroveň minulého high, ale jakmile se utvořila další dvě high více méně ihned za high označené modrou elipsou, SL jsme neposouvali, jelikož byly hranice příliš blízko. Trh dále putoval Up a jakmile utvořil nové high (fialová elipsa), posunuli jsme SL na minulé high, jelikož bylo high dostatečně vzdálené od toho minulého. Jak vidíte, trh této úrovně dosáhl a vystoupili jsme díky posouvanému SL na hodnotě 2051,75. Dosáhli jsme tedy zisku 145$ na kontrakt, přičemž, kdybychom TSL v systému neměli, inkasovali bychom ztrátu 25$.

Jak můžete vidět, trh jsme nijak výrazně neomezovali v pohybu za PT.

Samozřejmě není bezpodmínečně nutné, abyste pro TSL využívali vytvoření nových high v případě Up trendu nebo nových low v případě Down trendu. Při swingovém obchodování bereme do úvahy high i low tudíž můžeme posouvat SL v případě Up trendu i po vytvoření nových low nebo v případě Down trendu nových high. 

Ukázka níže znázorňuje další možnost využití TSL. Jak vidíte, nyní jsme v okamžiku, když se vytvořilo vyšší low, posunuli SL na hodnotu minulého low. (Při vytvoření prvního low posun na BE).

TSL po TL

Pro třetí ukázku jsem zvolil posun SL na základě TL. Princip je jednoduchý, pokud trh v Up trendu vytvoří nové low, uděláme si svislou čáru k TL a na tuto hodnotu SL posuneme. Můžeme zakomponovat podmínku vystoupit z trhu při překročení TL.

Nyní jsme si ukázali, jakým způsobem můžeme efektivně posouvat SL, aniž bychom omezovali trh v jeho pohybu. Podotýkám, že TSL, případně posun na BE nemá valný smysl v případě, že umisťujeme PT relativně blízko od vstupu (RRR 1:2). Pokud však spekulujete na vzdálenější PT, měli byste popřemýšlet o zakomponování TSL.

Ze všeho nejdříve se však zaměřte na jasné podmínky pro umístění základního SL a tyto podmínky si otestujte na uskutečněných obchodech. Jakmile budete hotovi, doporučuji vám přistoupit k dalšímu kroku a to volbě efektivnějšího výstupu, což si objasníme v příštím článku.

Když budete mít jasně stanoven vstup, základní SL a výstup z trhu, potom je ten pravý čas začít pracovat právě na TSL. Během testování TSL možná dojdete k závěru, že budete vystupovat pouze na něm a že PT zcela vypustíte, přesto vám doporučuji, abyste si otestovali různé způsoby výstupu z trhu, o nichž si povíme příště. Nyní tedy pracujte na volbě optimálního základního Stop-Lossu. Nezapomeňte na to, že SL musí být v logické zóně a jeho hodnota by neměla přesáhnout dvě procenta účtu.

 

David Bielčík

www.price-action-traders.cz/david-bielcik